Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Vrsta natječaja Javni natječaj
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Mikro, malo ili srednje poduzetništvo
Datum otvaranja natječaja 03.05.2018.
Rok za prijavu 28.12.2018. 23:59
Prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće  sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Cilj / Svrha

Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći  prag od 15.000.000 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore

1. Intenzitet regionalne potpore  izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i  45% za mikro i male poduzetnike

Iznos regionalne potpore  (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge  u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.  Maksimalni iznos potpore za savjetodavne usluge  po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna  po poduzetniku po projektu.

3. Intenzitet potpore MSP-u za  sudjelovanje na sajmovima  ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova . Maksimalni iznos potpore za sudjelovanje na sajmovima po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

4. Potpore za usavršavanje  dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

  • za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova  ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju,
  • za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.

Maksimalni iznos potpore za usavršavanje  po ovom pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

5. Intenzitet potpore male vrijednosti  ne može prelaziti 50%.  Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti  koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu,
  2. savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti,
  3. sudjelovanje na sajmovima,
  4. usavršavanje,
  5. priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta,
  6. uvođenje grijanja i hlađenja,
  7. promidžba i vidljivost.

Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na  međunarodnim sajmovima.

Rok i način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi  u elektroničkom obliku od 3. travnja 2018. godine  s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 28. prosinca 2018. godine.

Više o ovoj potpori  saznajte na stranicama sustava eFondovi.