Jednokratne financijske potpore udrugama 2018.

Vrsta natječaja Javni poziv
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Potpore udrugama
Datum otvaranja natječaja 22.01.2018.
Rok za prijavu 31.12.2018. 00:00
Prijavitelji

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva  koje su prihvatljivi prijavitelji.

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;
 • moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;
 • moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;
 • da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Javni poziv ne odnosi se na:

 • financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb, druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,
 • financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacija civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije,
 • financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima,
 • na programe i projekte u kojima Grad Zagreb sudjeluje kao partner ili suorganizator,
 • dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,
 • odobravanje financijske potpore udrugama iz razdjela Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba.

Iz proračuna Grada Zagreba neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2018.  godinu za:

Rok trajanja

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2018. godinu.

Način prijave

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascima C1, C2 i C3 s ostalom potrebnom dokumentacijom koja se može pronaći na poveznici.

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti na adresu:

GRAD ZAGREB

URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I  PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

– za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora

Park Stara Trešnjevka 1,  10 000 Zagreb  

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučeno poštom  na navedenu adresu ili u pisarnicu gradske uprave na adresi Park Stara Trešnjevka 2.

Podnositelji prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne uputama bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore.

Sa prijaviteljem kojem je odobrena jednokratna financijska potpora Grad Zagreb će potpisati ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke  o odobravanju jednokratne financijske potpore.

Više o ovom natječaju možete saznati na internetskoj stranici Grada Zagreba.