Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Vrsta natječaja Javni natječaj
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Mikro, malo i srednje poduzetništvo
Datum otvaranja natječaja 24.04.2017.
Rok za prijavu 10.11.2017. 00:00
Prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća  (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama .

Mikro, mala i srednja poduzeća:

 • moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske
 • moraju imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta
 • moraju imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
 • moraju biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) moraju imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.

Neprihvatljivi prijavitelji

 • podnositelji prijave nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • podnositelja prijave koji za istu namjenu ostvaruju potporu s druge osnove.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  objavilo je otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2017. godinu .

Predmet i trajanje otvorenog javnog poziva

Predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava  Ministarstva poduzetništva i obrta temeljem programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

Poziv je otvoren je od 24.4. 2017. do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine .

Namjena bespovratnih sredstava

Namjena sredstava je za:

 • obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) 4
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Neprihvatljivi troškovi

 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 • troškovi ponovnog polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa i Otvorenog javnog poziva.

Iznos i intenzitet potpore 

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova  za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti / polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 / 1.500,00 kuna
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
 • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Način prijave

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

Više o samom natječaju možete pronaći na web stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.