EUREKA 2017

Vrsta natječaja Javni poziv za međunarodne suradničke projekte iz programa EUREKA
Datum otvaranja natječaja 31.07.2017.
Rok za prijavu 16.10.2017. 00:00
Prijavitelji

Program je namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima (MSP)  za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa.Znanstveno-istraživačke institucije  mogu se  uključiti u projekt kao  vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Prema Hrvatskim nacionalnim pravilima fizičke osobe, obrti i  velika  poduzeća nisu  opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA.   Međutim, obrti i velika poduzeća mogu sudjelovati u programu uz 100 % samostalno financiranje projekta.

Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren  istraživačko razvojni  projekt u  fazi implementacije (projekt u toku).  Novo ugovaranje istraživačko-razvojnog projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Partneri na projektu

Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije  različite zemlje od kojih barem jedna mora imati status punopravnog člana .

Struktura konzorcija podrazumijeva da partneri nemaju, direktno ili indirektno, poslovni udjel/dionice u drugom projektnom partneru. Partneri ne smiju biti povezana poduzeća.  Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovorna za  više od 75 % ukupnih troškova projekta.

Svaki projekt ima glavnog partnera  koji je zadužen za upravljanje projektom te je odgovoran za komunikaciju s EUREKA Tajništvom (ESE) po pitanju izvještavanja.

Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner – glavni partner u Hrvatskoj može biti isključivo malo ili srednje trgovačko društvo.

Prilikom traženja partnera moguće je radi dobivanja dodatnih informacija konzultirati mrežne stranice EUREKA-eEuropsku poduzetničku mrežu ili Nacionalnog koordinatora projekata (NPC).

Cilj / Svrha

Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja  te na taj način, putem međunarodne suradnje, razviti inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.  Ne postoje tematska ograničenja, a projekti mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu  te da  obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga.

EUREKA  je europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata  različitih tehnologijskih područja  koja pomaže izgradnji partnerstva kroz zajedničke međunarodne projekte  u cilju jačanja europske konkurentnosti. Rezultati projekata su novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu.

EUREKA  trenutno broji 41 punopravnu članicu, 2 zemlje sa statusom Nacionalnih informacijskih točak te 3 pridružene članice (Južna Koreja, Kanada i Južnoafrička Republika). Od 23. lipnja 2000. godine i Republika Hrvatska punopravna je članica EUREKA-e.

Ovim putem mali i srednji poduzetnici mogu financirati 50% udjela u pojedinom projektu odnosno do 150.000 eura . Rok za dostavu punih projektnih prijava je 16. listopada 2017.

Intenzitet potpore

Maksimalni iznos  bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi ukupno do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 150.000 EUR , ovisno što je manje za trajanje projekta do 3 godine (36 mjeseci).

Priznati i nepriznati troškovi

Dozvoljeni izdaci za razvoj:

 • svi izdaci direktno vezani za razvoj: bruto plaće, oprema i sitni inventar, usluge, troškovi putovanja, ostali troškovi.
 • dozvoljeni troškovi razvoja moraju biti plaćeni – tek po predočenju računa i potvrde plaćanja te pozicioniranje istih u budžetu, vrši se uplata tj. naknada u projektiranim iznosima. Naknada se vrši po isteku kvartalnih perioda određenih u „Eureka poslovnom planu“.
 • dodatni troškovi ili rezervni troškovi dozvoljeni su u okviru razvojnih bruto plaća i u okviru ostalih razvojnih troškova. Ne navode se u zasebnoj kategoriji već u sklopu navedenih razvojnih troškova.

Nedozvoljeni izdaci za razvoj:

 • bilo koji izdaci u prošlosti, pa makar oni bili direktno vezani za projekt. Osim troškova konzultanata za pisanje poslovnih planova (do max. 50% troška se može refundirati za pozitivno ocjenjene i ugovorene projekte, tj. do max 15.000 kn).
 • zemlja, građevinski objekti, infrastruktura (priključci i sl.)
 • bilo koja oprema koja je vezana uz proizvodnju, iako u početku može biti korištena u razvoju. Za takvu opremu potrebno je koristiti nečiju uslugu npr. obrade, dorade i sl. Iznimno je mogući dogovor ako na tržištu ne postoji takva vrsta usluge.
 • bilo kakav obračun amortizacije ili bilo kakva naknada za korištenje postojeće opreme.
 • bilo kakve isplate dobiti uključujući dividende.
 • rezerviranja za buduće moguće gubitke ili troškove.
 • troškovi vezani uz bilo koju vrstu kamata.
 • naknade za bilo kakva potraživanja.
 • bilo koji troškovi vezane uz tzv. „in kind“, vrijednosti u naturi (npr. u nekoj stavci razvojnog proračuna natjecatelj umjesto svojih 50% novaca nudi neku opremu ili rad svog stručnjaka).
 • troškovi marketinga, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga.
 • sve vrste poreza i carina uključujući PDV.
 • ostali troškovi koje stručni tim HAMAG-BICRO-a, PTTE evaluator, ili PFE evaluator procijeni kao nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem za proces razvoja.

Rok prijave

Rok za dostavu punih projektnih prijava je 16. listopada 2017.

Način prijave

Svaki partner prijavljuje EUREKA projekt svojem nacionalnom tijelu  prema definiranim nacionalnim pravilima svoje zemlje. Iz tog razloga bitno je da svaki partner na projektu kontaktira svojeg Nacionalnog koordinatora projekata (NPC).

Priprema projekta sastoji se od dostave sljedeće dokumentacije:

 1. EUREKA Obrazac za prijavu (eng. EUREKA Project Form – EPF)
 2. Konzorcijski ugovor
 3. EUREKA POSLOVNI PLAN – EPP  (zajedno sa prilozima EPP)

Zadnju verziju obrasca EUREKA Project form (EPF) natjecatelj može preuzeti na službenim stranicama EUREKA-e ili na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Pročitajte detaljne upute kako  pravilno ispuniti EPF .

Ispunjeni i potpisani obrazac EUREKA Project Form (EPF) zaprimljen od Natjecatelja HAMAG-BICRO dostavlja Tajništvu EUREKA programa za što je zadužen NPC zemlje nositelja projekta  (HAMAG-BICRO ako je hrvatski sudionik glavni partner na projektu).

Nakon predaje i dodatne kontrole administrativne usklađenosti s osnovnim kriterijima EUREKA programa (Basic Eligibility) od strane EUREKA Tajništva, projekt ulazi u internu bazu projekata čime dobiva referentni broj i naziv projekta  prema kojemu se projekt vodi u evidenciji.

Partnerski odnosi na nivou projekta definiraju se Konzorcijskim ugovorom  koji je sastavni dio projektne dokumentacije potrebne za provođenje evaluacije. Rezultati projekta vlasništvo su projektnih partnera sukladno Konzorcijskom ugovoru.

Sva dokumentacija šalje se poštom uredno uvezana u dva primjerka (jedan original) i na jednom CD-u te šalje poštom naadresu Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO, Ksaver 208, 10000 Zagreb s naznakom ‘Za EUREKA program’.

Više o samom natječaju, popratnoj dokumentaciji i postupku evaluacije  pročitajte u Priručniku za pisanje EUREKA poslovnog plana te web stranicama HAMAG-BICRO-a.