Radi čisto – budi zaposlen

Vrsta natječaja Javni natječaj, bespovratna sredstva
Država Republika Hrvatska
Datum otvaranja natječaja 29.03.2017.
Rok za prijavu 15.11.2017. 00:00
Prijavitelji

Korisnici potpore  su nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb uz uvjet da:

 • imaju prebivalište na području Grada Zagreba,
 • budući obrt ima sjedište na području Grada Zagreba,
 • će porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu,
 • će obavljati djelatnosti navedene iznad.

Grad Zagreb  dodjeljuje bespovratna sredstva za osnivanje obrta koji plaćaju porez u paušalnom iznosu, a koji će obavljati djelatnosti:

 • Osnovno čišćenje zgrada (NKD2007 81.21)
 • Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata (NKD2007 81.22)
 • Ostale djelatnosti čišćenja (NKD2007 81.29)
 • Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (NKD2007 81.30)

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine.

Namjena korištenja potpora

Prihvatljivim troškovima  (uključujući i PDV) smatraju se troškovi:

 • registracije obrta,
 • doprinosa za 12 mjeseci,
 • knjigovodstvenih usluga,
 • fiskalne blagajne.

Troškovi su prihvatljivi od trenutka registracije obrta, za vrijeme obavljanja djelatnosti, a najviše za 12 mjeseci poslovanja.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Visina potpore

Potpora se može odobriti u iznosu do 20.000,00 kuna .

Isplata sredstava vrši se tromjesečno. Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. se obvezuje isplatiti potporu za prvo tromjesečje korisniku po potpisu ugovora.

Postupak odobravanja i dodjele potpore

Uz Zahtjev za dodjelu potpore podnositelj zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju :

 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe-Hrvatski zavod za zapošljavanje (original),
 • dokaze o dogovorenim poslovnim suradnjama (pisma namjere u originalu),
 • ponude za troškove knjigovodstvenih usluga i fiskalne blagajne (preslike),
 • osobe koje imaju prethodno poduzetničko iskustvo u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje imaju status hrvatskog branitelja, djeca poginulih, nestalih i zarobljenih hrv. branitelja, osobe s invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine moraju dostaviti pisane dokaze o svom statusu (Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog, nestalog ili zarobljenog hrvatskog branitelja (original), Izjavu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (original), Rješenje o statusu osobe s invaliditetom (preslika).

Javni poziv i prateća dokumentacija

Rezultati potpore

Rezultate potpore  za samozapošljavanje Grada Zagreba “Radi čisto – budi zaposlen”  mogu se pogledati ovdje.